Ochrona Danych Osobowych (RODO i monitoring)

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO”), które obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, podajemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Kukurydziana 1, 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 16, e-mail: gok@goklubsza.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w instytucji kultury są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Wojciech Huczyński, adres e-mail: wojciech@huczynski.pl, lub kontakt na adres Ośrodka.
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja statutowych zadań instytucji kultury. Regulacją prawną, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa w zakresie monitoringu wizyjnego to art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. W ramach zajęć statutowych, przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie osoby) Państwa na stronie internetowej naszej jednostki. Natomiast w razie zawarcia umowy, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym (np. ścigania lub wymiaru sprawiedliwości) wyłączenie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 30 dni, po czym jest automatycznie kasowany przez nadpisywanie obrazu.

Uprawnienia
W przypadku danych osobowych przysługuje Państwu;
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do usunięcia danych (przetwarzanych na podstawie zgody)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody)
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
• warunkiem zawarcia umowy lub współpracy z naszą instytucją;
• dobrowolne – w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.
Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA
dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego (kamer)

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy zajęć,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy działa system kamer rejestrujących obraz. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników zajęć, a także personelu administracyjnego instytucji. Jesteśmy przekonani, że system pomoże w utrzymaniu porządku na terenie jednostki, a także będzie przeciwdziałać niszczeniu mienia itp. zdarzeniom. Kamery rejestrują tylko obraz, bez dźwięku. Nie mają systemu identyfikacji osób po obrysie twarzy, sylwetki. Systemem monitoringu objęte są miejsca dostępne dla uczestników i interesantów, czyli wejście, parking, podwórze, trawnik. Miejsca takie jak np. pomieszczenia sanitarne nie są objęte monitoringiem.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, które są rejestrowane przez kamery w postaci wizerunku osoby. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Kukurydziana 1a, 49-313 Lubsza. Inspektor ochrony danych – Pan Tomasz Dragan, iod@huczynski.pl Tam można uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Podstawą prawną rejestrowania obrazu przez kamery jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który nakazuje nam dbałość o mienie jednostki i daje możliwość przetwarzania danych poprzez prowadzenie systemu rejestrowania obrazu w miejscach publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy. Dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej, nie są także przekazywane poza Polskę lub teren Unii Europejskiej. W razie zdarzenia mogą Państwo uzyskać dostęp do nagrań składając w tym celu wniosek umieszczony na bip.goklubsza.pl lub uzyskać dostęp do swoich danych osobowych poprzez złożenie specjalnego wniosku w siedzibie instytucji. Mają Państwo prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych poprzez monitoring narusza Państwa prawa. Mogą Państwo otrzymać także kopie danych, czyli nagrań, na których jesteście Państwo ujęci. Obraz z kamer jest przechowywany przez okres 30 dni od chwili rejestracji. Po tym czasie ulega automatycznemu skasowaniu.

 

Materiały

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. 2019 poz. 730

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja: 09-03-2022 13:58:50
Modyfikacja: 11-03-2022 10:56:34
Opublikował: Małgorzata Okońska
Wytwarzający / Odpowiadający: Sławomir Mordka / Sławomir Mordka

Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy
ul. Kukurydziana 1A,
49-313 Lubsza

Dane jednostki:

tel.: + 48 77 411 86 16
e-mail: gok@goklubsza.pl
strona www: www.goklubsza.pl

NIP: 7471690611
REGON: 530581334
Numer konta: 50 8863 0009 0000 0023 2397 0001